غزل:

روز اول :امروز با اینکه 11 خوابیدم ولی چون زنگ هشدار رو متوجه نشدم 45 دقیقه بیشتر خوابیدم، مشکل اینجاست که بعد از بیدار شدن باز میخوابم. دیگه نمیخوام روزی باشه که کلمه ی انجام نشد، تکرار بشه.

روز دوم: باز هم امروز بعد از بیدار شدنم خوابیدم. واقعا دردناک و ناراحت کننده‌ست.

روز سوم و چهارم: متاسفانه باز هم موفق نشدم.

روز پنجم: بعد از مدت ها تونستم 5 بیدار شم و نخوابم. خیلی حس خوبی دارم.

روز ششم:شب ساعت 11:30 خوابیدم و صبح هم خیلی خوابم میومد و نتونستم بیدار بمونم.

روز هفتم : به طور جالبی بیدار شدم ولی 30 مین یهو خوابم برد اما خب، مهم اینه انجام شد 🙁

روز هشتم: هم دیر خوابیدم و هم دیر بلند شدم.

روز نهم: به شدت ناراحتم بابت اینکه دیر بیدار شدم باعث شد واقعا کارام فشرده شه و زجر بکشم. اصلا انرژی لازم رو نداشتم و به کار هام نرسیدم.

روز دهم: کاملا عزمم رو جزم کرده بودم که بلند شم و حتی صبح تیک انجام شد رو زدم. اما متأسفانه چون بلند نشده بودم از تخت، خواب رفتم و ساعت 7:30 بلند شدم.

روز یازدهم : ساعت 5 بیدار شدم و تا 5:40 بیدار بودم. ولی بعد خوابیدم تا 6:30 و روزمو شروع کردم.

روز دوازدهم: با اینکه بیدار شدم یه حس بی حوصلگی دارم. قصد دارم یکم بخوابم تا حل بشه.

روز سیزدهم و چهاردهم : انجام نشد اما واقعا قصد دارم از فردا حتما بیدار شم:(

روز پانزدهم و شانزدهم : صبح ها بیدار میشم ولی بعد یه مدت خواب میرم و این خیلی مسخره‌ست.

متین:

فقط روز سوم و پنجم انجام شد. ، از فردا همه رو ثبت میکنم حتما :)))))

بازدیدها: 5