روز اول و دوم: دارم با ریاضی راه میام و کمتر ازش میترسم.

روز سوم: به طور جالبی امروز تست های ریاضی رو خوب زدم و یاد گرفتم. خوشحالم واقعا.

روز چهارم: به اندازه ای هیجان زده ام که حد نداره. از 25 تا تست، 19 تاش رو درست زدم و این برای من دقیقا مثل یه معجزه میمونه.

روز پنجم: تست ها خوب بودن ولی به اندازه ی دیروز رضایت بخش نبودن.

روز پنجم: واقعا حوصله نداشتم کامل تست بزنم و حدود 16 تا تست زدم.

روز ششم: تست ها اصلا لذت بخش نیستن

روز هفتم : از اول شروع کردم به تست زدن و نکته های جالبی یاد گرفتم.

روز هشتم : هنوز در حال تست زدن واسه درس اول هستم. یکم کند پیش میرم.

روز نهم: انجام شد.

روز دهم: به علت برنامه ریزی اشتباه به حد نصاب نرسیده.

روز یازدهم : انجام شد.

روز دوازدهم /سیزدهم :به دلیل امتحانات ترم و برنامه ریزی اشباه نتونستم تست بزنم.

روز چهاردهم و پانزدهم :انجام نشد.

بازدیدها: 45